Base militar turca em Catar poderá alojar 3 mil militares.